Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Den 2. marts 2020 kl. 19.00 i Ådalhuset (snurretoppen)

Med følgende dagsorden.

Forslag til vedtægtsændringer

§ 1
Ændring af foreningens navn

Gammelt navn
Ådalscenen KULTURCENTER Gislev

Nyt navn
Ådalscenen Gislev Kulturcenter

§ 2.1
Gammel tekst
Foreningen er en driftsforening for ”Ådalscenen KULTURCENTER Gislev”, som udfører sin virksomhed for Gislev lokalråd og jf. nedenstående vedtægter.

Forslag til ny tekst
Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter driver sin virksomhed jfr. nedenstående vedtægter.

§ 2.2
Gammel tekst
Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at drive Ådalscenen, samt de tilhørende bygninger og arealer der driftes af Gislev Lokalråd, herunder fælleshuset med det foreløbige navn ”Snurretoppen” jf. Brugsaftale af 13.12.2017

Forslag til ny tekst
Foreningens formål er at forestå kulturelle aktiviteter til gavn for udvikling og bevaring af lokalsamfundet.
Foreningen driver Ådalscenen, samt de tilhørende arealer jf.samarbejdsaftale med Gislev Lokalråd.
Fastsættelse af kontingent for 2020 forslag fra bestyrelsen

 1. Støttemedlemsskab 100 kr.
 2. Aktivt medlemskab med adgang til alle torsdags arrangementer 200 kr.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Den 2. marts 2020 kl. 19.30 i Ådalhuset (snurretoppen)

Med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretninger fra bestyrelsen/udvalg
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
 7. Indkomne forslag fra medlemmer
 8. Fastlæggelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker tilmelding til generalforsamlingerne med hensyn til et let traktement.
Facebook @Aadalscenen eller e-mail aadalscenen@gmail.com, senest den 24. februar.

Del: